Köpvillkor

Lohmann Nordic AB

1. Allmänt

Dessa Köpvillkor utgör en integrerad del av alla våra kommersiella kontrakt/affärskontrakt. De är även tillämpliga på befintliga och framtida affärsrelationer. När kommande beställningar görs behöver det inte göras någon hänvisning till dessa Köpvillkor. Även “Supplier Code of Conduct” är tillämplig och utgör en integrerad del av kontraktet tillsammans med dessa Köpvillkor. Båda dokumenten finns tillgängliga på vår hemsida www.lohmann-tapes.se.

Motstridiga standardvillkor, särskilt försäljningsvillkor, avtalas härmed uttryckligen bort såvitt avser kommersiella transaktioner/affärstransaktioner. De är endast tillämpliga efter skriftligt godkännande från oss. Avvikande avtal, särskilt sådana som ingåtts muntligen, är på motsvarande sätt endast bindande efter vår skriftliga bekräftelse. Motstridiga standardvillkor ska inte innebära att kontraktet är ogiltigt.

2. Beställningar; priser

Beställningar kan endast göras skriftligen (genom brev eller e-post). Muntliga beställningar är endast giltiga om de bekräftas skriftligen av oss.

Leverantören ska skriftligen bekräfta våra beställningar omedelbart, med angivande av priser och kortast leveranstid eller den leveranstid som vi föreskrivit. Angivna priser är fasta och inkluderar alla sammanhängande kostnader, särskilt förpackning, transport och försäkring, om inte annat avtalats skriftligen. Vid avvikande avtal ska fraktkostnaden och förpackningskostnaden vara separat angivna på fakturorna. Vårt ordernummer ska vara angivet i all korrespondens, inbegripet följesedlar och fakturor.

3. Leverans av varor/tjänster; fullgörande

Föreskrivna eller avtalade leveranstider och tidsfrister för leveranser av varor/tjänster måste följas. När en beställning har bekräftats löper leveranstiden retroaktivt från den dag då beställningen gjordes. Om en leveranstid eller tidsfrist inte kan hållas, ska Leverantören skriftligen meddela oss omgående om skälen för förseningen och förseningens sannolika varaktighet. Om avtalade leveranstider eller tidsfrister för leveranser av varor/tjänster inte följs på grund av omständigheter som Leverantören ansvarar för har vi rätt att, efter att ha gett en skälig förlängning av tidsfristen, frånträda avtalet och/eller kräva skadestånd. Leverantören måste betala alla tillkommande kostnader som uppkommit till följd av försening av leverans av varor/tjänster som Leverantören är ansvarig för samt de kostnader som uppkommit för att hålla leveranstiden.

Mottagande av försenad leverans innebär inte ett avstående från rätten att framställa andra krav. Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, görs leveranser ”Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet” (Eng. ”Free domicil”) till den destination som angivits eller avtalats. Vid kommersiella transaktioner/affärstransaktioner ska destinationen vara densamma som uppfyllelseorten.

Om inte transportsättet är uttryckligen föreskrivet eller avtalat ska Leverantören använda ett lämpligt transportsätt i enlighet med principen om god vilja. Leverantören ska hantera nödvändiga formaliteter i förhållande till transportören.

Alla förpliktelser i relation till tullklarering, särskilt behandling av exportdokument, ska uppfyllas av Leverantören på egen bekostnad. Leverantören är skyldig att på egen bekostnad förse oss med nödvändiga importdokument (t.ex. exportlicenser eller ursprungsintyg).

Vid leveranser från länder med vilka EU har frihandelsavtal, förväntar vi oss att varorna av utländsk härkomst får förmånsbehandling. Om levererade varor inte uppfyller detta krav är Leverantören skyldig att betala EU-tullen.

Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, har Leverantören inte rätt att göra delleveranser eller att leverera mer eller mindre än det antal varor som beställts. Delleveranser eller tilläggsleveranser som görs på grund av skäl som Leverantören ansvarar för ska göras på Leverantörens bekostnad och ska ges högsta prioritet, oberoende av fakturerat värde. Detta har ingen påverkan på vår rätt att framställa ytterligare krav. Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen ska varuleveranser göras på de tider som anges nedan. För de fall leveranser anländer senare kommer lossning inte att vara möjlig förrän nästkommande arbetsdag. Kostnader som uppkommer till följd av underlåtenhet att följa tiderna angivna nedan ska bäras av Leverantören, om inte vi är ansvariga för sådan underlåtelse.

Måndag till torsdag: 07.00 till 16.00. Fredag: 07.00 till 14.00

Följesedeln ska bifogas varje sändning. Om en sändning består av flera paket, måste det vara tydligt markerat vilket paket som innehåller följesedeln.

Leverantören får endast efter vårt godkännande anlita tredje man att utföra Leverantörens avtalsförpliktelser. Detta gäller även för tredje man som är ett närstående bolag till Leverantören i den bemärkelse som avses i kapitel 11 § 1 Aktiebolagslagen.

4. Förpackning

Vi har rätt att, efter vår skäliga bedömning, kräva att Leverantören ska göra sig av med packningsmaterial ordentligt och utan kostnad för oss. Packningsmaterialet kommer att ihopsamlas av oss och bringas till Leverantörens uppmärksamhet.

Under alla förhållanden får Leverantören endast debitera för hållbart packningsmaterial (t.ex. backar, kablar etc.), vilket ska ske till självkostnadspris. Leverantören ska kreditera 3/4 av materialets debiterade värde, om det inom tre månader returneras i användbart skick med frakten betald.

Leverantören ansvarar för att leveranserna är korrekt förpackade och ansvarar för alla skador som orsakas av undermålig förpackning.

Vid import från länder gentemot vilka EU har infört restriktioner mot vissa förpackningsmaterial (t.ex. trä från USA), måste det vid leveransen användas lämpliga förpackningsmaterial som inte träffas av sådana restriktioner (t.ex. plastpallar).

5. Riskens övergång; äganderättens övergång

Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, övergår risken till oss först då vi mottagit varorna/tjänsterna.

Som princip övergår äganderätten till levererade varor till oss när vi mottar varorna. Enkla äganderättsförbehåll från Leverantören blir bara en del av avtalet om vi uttryckligen har samtyckt till dessa skriftligen. På motsvarande sätt gäller förlängda eller utvidgade äganderättsörbehåll bara om vi uttryckligen har samtyckt till dessa skriftligen.

6. Oförutsedda händelser; force majeure

Vid inträffande av oförutsedda, extraordinära händelser, särskilt force majeure, krig och åtgärder som vidtagits av statlig makt, måste Leverantören omedelbart inleda förhandlingar med oss beträffande händelsernas påverkan på avtalsförhållandet.

Det inträder ingen generell befrielse från skyldigheten att leverera varorna/tjänsterna. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att göra gällande andra krav, särskilt beträffande bristfälligt utförande.

7. Egenskaper; garantier; ansvar

Kvaliteten, mängden, dimensioner och övriga egenskaper hos varorna eller tjänsterna måste överensstämma med legala eller avtalade krav.

Vid leverans av maskiner, anläggningar och reservdelar är Leverantören ansvarig för att relevanta industriella säkerhets- och olycksfallsföreskrifter åtföljs, och för att utförandet är korrekt, säkert och i enlighet med allmänt accepterad senaste teknik. Alla dokument som krävs för godkännande, drift, underhåll och reparation ska ingå i leveransen.

En hänvisning till standarder i allmänhet utgör en garanti som medför ett strikt ansvar för varorna/tjänsterna, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. Prover, mönster och annan dokumentation och information som vi försetts med, såsom fotografier, ritningar och indikationer på mått eller vikt, utgör på motsvarande sätt en garanti för de angivna egenskaperna som medför ett strikt ansvar.

Leverantören garanterar vidare att användningen och/eller återförsäljningen av levererade varor/tjänster inte gör intrång i tredje mans immateriella rättighet. Som ett led av denna garanti åtar sig Leverantören att, på vår första begäran, hålla oss skadelösa mot alla anspråk från tredje man på grund av immaterialrättsintrång.

Detta påverkar inte vår rätt att framställa andra krav som vi är berättigade till, särskilt skadeståndskrav.

Vår skyldighet enligt § 31 Köplagen att undersöka varor är begränsad till att identifiera leveransen och undersöka om den är fullständig samt att upptäcka uppenbara transportskador. Vid bristfällig prestation kan vi, efter vårt tycke med beaktande av vad som är skäligt, antingen först begära omleverans av varorna/tjänsterna, eller omedelbart begära att den felaktiga leveransen återtas mot ersättning eller prisavdrag, begära skadestånd, och/eller säga upp avtalet, eller begära ersättning för bortkastat arbete/onödiga utgifter.

För garantianspråk och andra anspråk, särskilt sådana som grundar sig på bristfällig prestation, ska tillämpliga lagregler gälla, om inte annat anges i dessa Köpvillkor.

Alla typer av fel ska normalt åtgärdas av Leverantören efter en berättigad reklamation från oss. Detta gäller även för fel som uppdagas när varan hanteras eller bearbetas.

Varor som tillsänts Leverantören för att användas vid produktionen ska från det att de mottas av Leverantören behandlas av Leverantören som om de var Leverantörens egna tillgångar. Leverantören är skyldig att kontrollera kvaliteten hos och mängden av mottagna varor, att omedelbart meddela oss om alla typer av fel/avvikelser och att hantera mottagna varor varsamt. Om tillsänt material blir obrukbart och detta beror på Leverantören, har vi rätt till ersättning för återanskaffningskostnaden. I brådskande fall när fara för driftsäkerheten föreligger förbehåller vi oss rätten, för att undvika omfattande skador, att själv åtgärda eller låta tredje man åtgärda felet. Leverantören åtar sig att ersätta nödvändiga kostnader. Ett fel får endast åtgärdas efter samråd med Leverantören, om det inte föreligger risk för försening av leverans eller om felet, trots att vi två gånger begärt åtgärdande, inte har åtgärdats eller inte har åtgärdats till vår belåtenhet.

8. Returer; särskild rätt att säga upp avtalet se

Som huvudregel får varor returneras, om det inte på grund av omständigheterna i det enskilda fallet är oskäligt för Leverantören. Detta gäller även specialbyggda varor och paket som har öppnats.

Om Leverantören upphör att leverera sina varor/tjänster, om insolvensförhandlingar inleds beträffande Leverantörens tillgångar eller om en ansökan om att inleda insolvensförhandlingar avvisas på grund av bristande tillgångar, har vi rätt att frånträda avtalet såvitt gäller ouppfyllda delar av leveransen.

9. Fakturor; betalning

Fakturor ska utan dröjsmål skickas till oss. De ska uppfylla legala krav, särskilt vad gäller angivande av mervärdesskatt och momsregistrerings¬nummer.

Om inte annat avtalats kommer vi att dra av en rabatt på 3 % på betalningar som görs inom 30 dagar från det att fakturan eller varorna mottagits, beroende på vilket som inträffar sist. Om inte annat uttryckligen avtalats ska betalningsvillkoren vara 60 dagar från det att fakturan eller varorna mottagits, beroende på vilket som inträffar sist.

Vid bristfällig prestation förbehåller vi oss rätten att innehålla hel eller del av betalning, efter vad vi finner lämpligt, till dess att den bristfälliga prestationen har åtgärdats. Betalning ska inte betraktas som en bekräftelse av riktigheten hos en leverans.

10. Sekretess; Äganderätt till produktionssätt och material; Immateriella rättigheter

Kommersiell och teknisk information som kommer till Leverantörens kännedom i samband med en beställning ska av Leverantören behandlas konfidentiellt såsom affärshemligheter, och Leverantören får endast röja sådan information till utomstående i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra beställningen. Röjandet av information ska meddelas skriftligen eller (om det finns ett gällande sekretessavtal) vara reglerat på motsvarande sätt i förhållande till mottagande tredje man genom ett sekretessavtal.

Ritningar, modeller, verktyg, prover, formar, datamedia, know-how och andra produktionsmedel (härefter gemensamt benämnda “produktionsresurser”) som vi tillsänder Leverantören i syfte att användas för att fylla en beställning eller som har producerats av Leverantören för vår räkning är vår egendom och får endast användas av Leverantören för att genomföra beställningen. Produktionsresurserna får i synnerhet inte användas för andra syften, kopieras, säljas, pantsättas eller göras tillgängliga för tredje man utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla immateriella rättigheter, särskilt patent och upphovsrätt till produktionsresurserna, tillhör uteslutande oss. Vi ska bli samägare i produkter som tillverkats med våra produktionsresurser till den proportionella andel som följer av förhållandet mellan produktionsresur¬sernas värde och produktens värde.

Leverantören ska förvara produktionsresurserna med all vederbörlig omsorg och aktsamhet, utan kostnad för oss, och hålla produktionsresurserna försäkrade som tredjemansegendom. Produktionsresurserna ska omgående återlämnas till oss professionellt förpackat och i gott skick vid avtalets upphörande eller när som helst på vår begäran. Leverantören ska tillse att dess underleverantörer åläggs motsvarande skyldigheter.

11. Hantering av uppgifter

Vi har rätt att bevara information om Leverantören, med efterlevande av de krav som följer av den senaste versionen av Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR).

12. Tvister; tillämplig lag

Tvister som direkt eller indirekt uppkommer i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt skiljedomsregler för Stockholms Handels-kammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det engelska språket ska användas i förfarandet.

Rättsförhållandet mellan oss och Leverantören ska uteslutande regleras av svensk rätt. Förordningar som skulle kunna resultera i att annan lag blir tillämplig, särskilt internationella privaträttliga regler, undantas härmed uttryckligen. Även bestämmelserna i internationella köplagen (CISG) undantas uttryckligen.

13. Bestämmelses ogiltighet

Skulle enskilda delar av dessa Köpvillkor vara ogiltiga, ska detta inte innebära att återstående delar av Köpvillkoren är ogiltiga.

Leverans- och betalningsvillkor

Lohmann Nordic AB

1. Allmänt

Dessa Köpvillkor utgör en integrerad del av alla våra kommersiella kontrakt/affärskontrakt. De är även tillämpliga på befintliga och framtida affärsrelationer. När kommande beställningar görs behöver det inte göras någon hänvisning till dessa Köpvillkor.

Motstridiga standardvillkor, särskilt köpvillkor, avtalas härmed uttryckligen bort såvitt avser kommersiella transaktioner/affärstransaktioner. De är endast tillämpliga efter skriftligt godkännande från oss. Avvikande avtal, särskilt sådana som ingåtts muntligen, är på motsvarande sätt endast bindande efter vår skriftliga bekräftelse.

Motstridiga standardvillkor ska inte innebära att kontraktet är ogiltigt.

2. Beställning och bekräftelse

Våra offerter är inte bindande utan ska ses som erbjudande till Kunden om att lämna ett bindande anbud. Avtalet är bindande när vi har bekräftat Kundens beställning (anbud). Om bekräftelsen avviker från anbudet ska bekräftelsen betraktas som ett icke bindande anbud från oss.

Försäljningspriser betraktas som fasta endast om de har bekräftats skriftligen. Det är priserna i vår på leveransdagen gällande prislista som tillämpas, om inte annat har avtalats. Om inte annat anges är alla priser netto i euro, och dessa leveransvillkor tillämpas på priserna.

Prover, mönster, muntliga tips, rekommendationer, annan dokumentation etc. och information i form av t.ex. fotografier, ritningar och uppgifter om dimension eller vikt är endast ungefärliga och inte bindande, om inte en uttrycklig skriftlig försäkran/ garanti har lämnats.

På de ordrar som har ett nettoförsäljningspris på mindre än 5 000 SEK eller 500 EUR kommer en extra småorderavgift om differensen däremellan att debiteras.

3. Uppfyllelseort; Leverans

Uppfyllelseorten för båda parter är 56567 Neuwied, Tyskland, eller den plats där vår levererande filial är belägen.

Vi förbehåller oss rätten att göra delleveranser eller att leverera större eller mindre mängder, under förutsättning att det inte är oskäligt att förvänta sig att Kunden ska acceptera detta. Det är Kunden som har bevisbördan för att det är oskäligt. Om inte annat avtalats, anpassas fakturorna proportionellt. Inom ramen för dessa villkor kommer delleveranser att betraktas som att uppfylla en särskild beställning.

Angivna leveransdagar är inte bindande om det inte uttryckligen har specificerats, men vi ska göra vårt bästa för att hålla oss till dem.

Om inte annat har avtalats, har vi rätt att frakta varorna. Det billigaste fraktsättet kommet att användas och frakten görs på Kundens risk och bekostnad.

Utöver detta ska leveransen göras enligt vad som avtalats i kontraktet, där Allmänna Affärsvillkor ska tolkas i enlighet med den version av INCOTERMS som gäller på dagen för kontraktets ingående.

Leverans ”fritt destinationsort” eller ”fritt butik” ska betyda leverans utan lossning, och vara villkorat av att en lämplig infartsväg finns tillgänglig. Kunden ska lossa varorna omedelbart och på ett lämpligt sätt. Eventuell väntetid debiteras Kunden. Vid leverans med tåg eller kommersiella transportfordon eller vid leverans med andra transportörer åligger det Kunden att hantera nödvändiga formaliteter för transportören.

4. Efterlevnad av lagkrav (Compliance)

Om inte annat uttryckligen avtalats, är Kunden ansvarig för att alla lagar och förordningar efterlevs såvitt avser import, transport, förvaring och användning av varorna.

5. Oförutsedda händelser, Force Majeure

Sådana ovanliga, oförutsedda, händelser, särskilt force majeure, krig, åtgärder som vidtagits av statlig makt, arbetsmarknadskonflikter, trafikstörningar, produktionshaveri, maskinskador, råvarubrist etc., som vi har informerat Kunden om befriar oss från skyldigheten att leverera under den tid som omständigheten består samt under en därefter tillkommande skälig uppstartstid. Vi har ingen skyldighet att betala skadestånd eller annan ersättning till Kunden, särskilt inte för försening, omöjlighet att fullgöra förpliktelse eller annan tillfällig underlåtelse att fullgöra förpliktelse. Sådana händelser berättigar oss till att säga upp avtalet till den del det inte har fullgjorts av oss. Det föregående ska inte gälla när vi har orsakat den aktuella händelsen.

6. Reklamation; Garanti; Ansvar

Såvitt gäller kommersiella transaktioner/affärstransaktioner måste Kunden omedelbart lämna en skriftlig reklamation på alla synliga fel. Reklamationen ska lämnas omedelbart vid mottagandet av berörda varor och i vart fall före det att varan bearbetas eller sammanblandas.

Kunden ska på lämpligt sätt dokumentera alla fel. Kunden har särskilt en skyldighet att göra sitt bästa för att på fraktdokumenten göra detaljerade anteckningar avseende fel som uppstått under transporten samt att fotografera skadorna. Kunden är vidare skyldig att hålla varorna tillgängliga för oss/våra försäkringsgivare för inspektion, om det inte i det enskilda fallet är oskäligt att kräva detta av Kunden. Kunden ska ersätta oss för alla olägenheter som vi orsakas till följd av Kundens underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet som åligger Kunden, särskilt för det fall vår försäkringsgivare med fog vägrar att betala ut försäkringsersättning.

Såvitt gäller kommersiella transaktioner/affärstransaktioner får sedvanliga sprickor, skador och försumbara avvikelser från prestandaspecifikationer inte reklameras. Garantianspråk och skadeståndsanspråk som grundas på normalt slitage orsakat av användning får inte framställas under några förhållanden.

För kommersiella transaktioner/affärstransaktioner gäller en garantiperiod på ett (1) år, bortsett från fall där vi har ansvar för uppsåtligt orsakad skada.

Endast sådana egenskaper som uttryckligen utlovas i kontraktet, eller som klart och tveklöst kan identifieras i kontraktet såsom utlovade, garanteras. Muntliga överenskommelser är endast bindande om de upprepas skriftligen i kontraktet eller om de bekräftas skriftligen. Uttrycket “såsom tidigare” syftar enbart på varan och emballaget, inte priset.

Om en reklamation görs i rätt tid och bekräftas av oss såsom berättigad har vi, i kommersiella transaktioner/affärstransaktioner, rätt att avhjälpa antingen genom att tillhandahålla ersättningsvara eller utföra omarbete, eller återbetala köpeskillingen mot återfående av de reklamerade varorna. Vi har rätt till två avhjälpningsförsök. I kommersiella transaktioner/affärstransaktioner har Kunden bara rätt till skadestånd om det är oskäligt att förvänta sig att Kunden ska acceptera ett prisavdrag eller hävning av avtalet. En hänvisning till erkända standarder eller annan form av beskrivning av varorna representerar allmänt sett en mer detaljerad beteckning av de berörda varorna och utgör inte någon garanti eller försäkran om varans egenskaper, om inte sådan garanti/försäkran uttryckligen har avtalats. Uppgifter om särskilda egenskaper hos varorna fritar inte Kunden från dennes skyldighet att själv pröva varorna, även om uppgifterna baseras på våra testresultat eller bruksanvisningar som vi tillhandahållit.

Vi ansvarar fullständigt för skada som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till följd av vårdslöst handlande eller vårdslös underlåtenhet från våra legala ställföreträdare, exekutiva befattningshavare och arbetstagare. I fall av ringa oaktsamhet ansvarar vi endast om det har begåtts brott mot väsentliga avtalsförpliktelser och i så fall omfattar ersättningsansvaret endast förutsebara skador som är typiska för berörd avtalstyp. Ansvarsbegränsningen ovan gäller inte personskador.

7. Returer

Alla former av returer, även vid transportskador, tillåts endast efter vårt skriftliga medgivande. Specialbyggda modeller, paket som har öppnats och icke säljbara varor får aldrig returneras.

8. Betalning; Rabatt; Särskild rätt till avbeställning; Kvittning och Innehållande

Om inte annat avtalats förfaller fakturan till betalning vid mottagandet av fakturan. Nettobetalningen ska göras inom 30 dagar från fakturadatumet.

En faktura från oss anses ha accepterats om fakturan inte skriftligen bestrids inom 30 dagar från fakturadatumet. Ränta kommer att debiteras enligt lag. Rätten att begära ersättning för ytterligare skador/förluster förbehålles.

Om parterna kommer överens om en rabatt, dras sådan rabatt av endast på varornas värde exklusive fraktkostnader. En rabatt dras endast av om det inte finns andra fakturor på Kundens konto som är förfallna till betalning.

Vid försenad betalning har vi rätt att kräva förskottsbetalning för fortsatta leveranser och att kräva omedelbar betalning av utestående fakturerade belopp (inbegripet belopp för vilka betalningsfristen har förlängts).

Vi har rätt att säga upp avtalet om vi får information om att Kunden har betalningssvårigheter, eller om vi på goda grunder har anledning att tro att Kunden inte kommer att kunna uppfylla sina förpliktelser, eller om Kunden ansöker om att inleda ett insolvensförfarande, eller om sådant insolvensförfarande har inletts. Kunden har inte rätt till någon ersättning när avtalet sägs upp på sådan grund.

Underlåtenhet att motta avtalad mängd på leveransdagen eller underlåtenhet att uppfylla betalningsförpliktelser innebär att Kunden förlorar rätten att ta emot ytterligare leveranser. Vi har ingen skyldighet att förlänga tidsfristen eller att förvarna om avvisande, även om så skulle krävas enligt lag. Detta påverkar inte vår rätt att kräva mottagande av varor även efter angivet leveransdatum. Vår rätt att framställa eventuella ytterligare krav, särskilt skadeståndskrav, ska inte heller påverkas.

Kvittning tillåts endast för krav som är otvistiga eller som är slutligt fastställda såsom rättsligt bindande. Detsamma gäller innehållna rättigheter enligt andra avtal.

9. Äganderättsförbehåll

Fram till dess att alla våra krav på Kunden har reglerats, oberoende av vilken grunden är för kraven, ska följande säkerheter lämnas till oss. Om så krävs kan vi, efter vårt eget tycke, frigöra en del av eller alla dessa säkerheter, i den utsträckning säkerheternas värde ihållande överstiger värdet på våra krav med mer än 20 %.

Varor som levereras förblir vår egendom. Bearbetning eller omvandling görs alltid för vår räkning, utan att ålägga oss någon förpliktelse. Om vår (sam-) äganderätt inte längre är giltig på grund av sammanfogande eller sammanblandning, överenskommes härmed att Kundens (sam-) äganderätt till den produkt som bildats övergår till oss med den andel som motsvaras av förhållandet mellan det fakturerade värdet på våra varor och det fakturerade värdet på den produkt som bildats. Kunden ska förvara vår samägda egendom utan kostnad. Varor till vilka vi har (sam-) äganderätt refereras härefter till som ”varor som är föremål för äganderättsförbehåll”.

Kunden har rätt att bearbeta och sälja varor som är föremål för äganderättsförbehåll om så sker som ett led i dennes normala verksamhet. Varorna får inte pantsättas eller upplåtas som säkerhet. Kunden överlåter härmed till oss, med omedelbar verkan, alla krav rörande varor som är föremål för äganderättsförbehåll, inklusive krav relaterade till försäljningen av varorna och krav på annan rättslig grund relaterat till varorna som säkerhet. Vi ger härmed Kunden en återkallbar rätt att i eget namn för vår räkning driva in krav som har överlåtits till oss. Om vi så kräver, ska Kunden redovisa uppdraget och förse oss med nödvändig information och dokumentation.

Om tredje man försöker göra gällande rättigheter till varor som är föremål för äganderättsförbehåll, ska Kunden informera tredje man om vår äganderätt och omedelbart meddela oss. Kostnader och skador till följd av sådana åtgärder ska bäras av Kunden.

10. Sekretess; Äganderätt till material; Immateriella rättigheter

Kommersiell och teknisk information som kommer till Kundens kännedom i samband med en beställning ska av Kunden behandlas konfidentiellt såsom affärshemligheter

Ritningar, modeller, verktyg, prover, matriser och annat material som vi tillsänt Kunden är vår egendom och får inte användas andra kommersiella syften, kopieras, säljas, pantsättas eller göras tillgängliga för tredje man utan vårt föregående skriftliga medgivande. Kunden ska för vår räkning förvara detta material utan kostnad, och försäkra materialet som tredjemansegendom och återlämna materialet till oss på eget initiativ omedelbart efter att beställningen har fullgjorts.

Vi förbehåller oss särskilt alla relevanta immateriella rättigheter och patent och upphovsrätter till alla illustrationer, ritningar, beräkningar och annan dokumentation som vi har tagit fram. Dokument etc. får bara användas i det berörda kontraktets syfte och ska omgående återlämnas till oss när som helt på vår begäran.

Verktyg ska förbli vår egendom och debitering för verktyg kommer att ske i sin helhet eller proportionellt.

11. Hantering av uppgifter

Vi har rätt att bevara information om Leverantören, med efterlevande av de krav som följer av den senaste versionen av Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR).

12. Tvister; Tillämplig lag

Avseende kommersiella transaktioner/affärstransaktioner ska exklusivt forum för alla tvister som direkt eller indirekt uppkommer med anledning av detta avtal vara domstolen med domsaga på 56567 Neuwied, Tyskland, eller domstolen med domsaga på den plats där vår levererande filial är belägen.

Rättsförhållandet mellan oss och Kunden ska uteslutande regleras av svensk rätt. Förordningar som skulle kunna resultera i att annan lag blir tillämplig, särskilt internationella privaträttliga regler, undantas härmed uttryckligen. Även bestämmelserna i internationella köplagen (CISG) undantas uttryckligen.

13. Bestämmelses ogiltighet

Skulle enskilda delar av dessa Leverans- och betalningsvillkor vara ogiltiga, ska detta inte innebära att återstående delar av villkoren är ogiltiga.

letzte Änderung: 23.05.2018